Przewóz gotówki przez granicę

Dla wielu Polaków wyjeżdżających za granicę do pracy celem podróży jest zgromadzenie jak największych oszczędności, na przykład po to, żeby móc utrzymać rodzinę lub zapewnić sobie spokojną przyszłość. Co  się dzieje z tymi oszczędnościami? Większość osób przesyła je bliskim na konto bankowe, są jednak tacy, którzy gromadzą gotówkę, którą  później przywożą do kraju. O ile przepływ pie­niędzy drogą elektroniczną nie jest problematyczny, o tyle transportowanie środków płatni­czych z terytorium jednego państwa do drugiego może sprawić problemy podczas kontroli ze strony służby celnej lub policji.

Regulacje prawne

Podstawą prawną regulującą kwestię przewozu gotówki za granicę jest rozporządzenie Wspól­not Europejskich nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wywożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty, które weszło w życie 15 czerwca 2007 r.

Regulacja mówi o tym, że osoby wjeżdżające na teren państwa należącego do Unii Europejskiej lub z niego wyjeżdżające mają obowiązek zgłosić fakt posiadania przy sobie środków pienięż­nych, których wartość jest równa lub większa niż 10 tys. euro.

Przewóz większych kwot pieniędzy z/do Polski regulują: art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1889/2005, art. 18 i 20 Prawa dewizowego oraz §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. Nr 69, poz. 597).

Warto wiedzieć, że przepisy obowiązują również podróżnych wyjeżdżających z Polski na teren innych państw Unii Europejskiej z wyjątkiem państw, które należą obszaru Schengen.

Jakich środków płatniczych dotyczą przepisy?

Przepisy dotyczą wszystkich środków płatniczych: walut, papierów własnościowych oraz innych dokumentów, pełniących funkcję środka płatniczego, złota dewizowego i platynę dewizową. Postępując zgodnie z art. 2 pkt 2 rozporządzenia (WE) 1889/2005 należy zgłosić środki pie­niężne, które oznaczają:

  • Zbywalne papiery na okaziciela, w tym instrumenty płatnicze na okaziciela, takie jak czeki podróżne, instrumenty zbywalne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne) na oka­ziciela, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekaza­niu oraz instrumenty niekompletne (w tym czeki, weksle i przekazy pieniężne), które są podpisane, lecz nie zawierają nazwiska odbiorcy płatności;
  • Gotówkę (banknoty i monety będące w obiegu jako środki płatnicze).

W Polsce dodatkowo za środki pieniężne podlegające zgłoszeniu zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7-14 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178) uznawane są:

  • Znaki pieniężne (banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie;
  •   Zagraniczne środki płatnicze (waluty obce i dewizy) oraz złoto dewizowe i platyna de­wizowa (złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej); […] również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców;
  • Waluty obce (znaki pieniężne będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie); na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostką rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR);
  • Papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych (papiery wartościowe udziałowe, w szczególności akcje i prawa po­boru nowych akcji oraz papiery wartościowe dłużne, w szczególności obligacje, wyemi­towane, lub wystawione na podstawie przepisów państwa, w którym emitent lub wy­stawca ma swoją siedzibą albo w którym dokonano ich emisji lub wystawienia).

Co w wypadku, gdy chcemy przewieźć duże kwoty pieniędzy lub inne wartościowe środki płatnicze?

Bez obaw przez granicę można przewozić środki płatnicze o wartości mniejszej niż 10 tysięcy euro. Natomiast podróżnik, który posiada gotówkę, papiery wartościowe lub inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego o wartości powyżej 10 tysięcy euro powinien o tym fakcie poinformować właściwe organy celne, lub inne właściwe organy na przykład Krajową Admi­nistrację Skarbową albo Straż Graniczną w Polsce.

Zgłoszenie przewozu większej ilości gotówki polega na wypełnieniu w dwóch egzemplarzach bezpłatnego formularza zgłoszenia środków pieniężnych. Należy w nim podać między innymi dane osobowe, informację na temat tego, kto jest właścicielem przewożonych środków płatniczych, przewidzianego ich odbiorcę, kwotę i rodzaj, cel przeznaczenia oraz dane na temat tego, jakim środkiem transportu będą przewożone.

Formularz można wydrukować samodzielnie ze strony urzędowej , na której zamieszczone jest rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych, lub krajo­wych środków płatniczych, oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz. U. z 2007 r. Nr 126, poz. 875).

Wraz z rozporządzeniem zamieszczono instrukcję, w jaki sposób należy wypełnić formularz. W razie braku możliwości samodzielnego pozyskania dokumentu można go otrzymać na lotni­sku od celników oraz Straży Granicznej

Formularz zgłoszeniowy jest sprawdzany przez wyżej wymienione organy i potwierdzany (może okazać się, że urzędnicy zechcą skontrolować przewożone środku płatnicze, wtedy na­leży je pokazać w celu potwierdzenia deklarowania prawdy).

Aby uzyskać informacje na temat przewozu środków pieniężnych w krajach innych, niż Polska należy dać się, lub zadzwonić do placówki dyplomatycznej lub konsularnej danego państwa.

 

Źródła:

https://granica.gov.pl/faq.php
https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/T/D20040535L.pdf
https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021411178/O/D20021178.pdf

Dla wielu Polaków wyjeżdżających za granicę do pracy celem podróży jest zgromadzenie jak największych oszczędności, na przykład po to, żeby móc utrzymać rodzinę lub zapewnić sobie spokojną przyszłość. Co  się dzieje z tymi oszczędnościami? Większość osób przesyła je bliskim na konto bankowe, są jednak tacy, którzy gromadzą gotówkę, którą  później przywożą do kraju. O ile przepływ pie­niędzy drogą elektroniczną nie jest problematyczny, o tyle transportowanie środków płatni­czych z terytorium jednego państwa do drugiego może sprawić problemy podczas kontroli ze strony służby celnej lub policji. Regulacje prawne Podstawą prawną regulującą kwestię przewozu gotówki za granicę jest rozporządzenie Wspól­not Europejskich nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Czytaj artykuł